ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. - Sihanoukville

5.0 4 Reviews
Verified
Listing
+10Years
With Us
Company name
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
Address
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia
View Map
Phone Number
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Mobile phone
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Working Hours
Wednesday: 8:00 AM to 5:00 PM  See All
Contact Person
Director, HOEUNG Bunly
Establishment year 2010
Employees 16-25
Registration code 417
VAT registration 417
Company manager Mr. Hoeung Bunly

Reviews

4 Reviews
5.0
 
Write a Review
5.0
This company is an excellent service for translation because I got them to translate my court document.
5.0
Its very accurate and professional services with embassy recognized
5.0
Its professional and accurate translation services!!!!
5.0
Its very helpful, professional and accurate services
See All 4 Reviews

Questions & Answers

Have questions? Get answers from ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. or CambodiaYP users. Visitors haven’t asked any questions yet.

Company Details

Location map
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia Get Directions
Description
1. Translation
Proofreading: After the first step of translation, a specialized language editor proofreads the document for grammar, accuracy and especially the context of understanding. Editing : When our language experts have approved the translation, to layout of product as similar to the original document as possible. Quality Assurance: After the quality assurance process has done by a team comprised of language experts who are professional in finalizing the text, checking for language and format issues.

2. Interpretation
We are capable for individual and organization service: Simultaneous Interpretation- There are three “simultaneous” interpretation methods: Whispered interpretation, Dumb/sound-proof booth, Sight translation, Consecutive Interpretation, Liaison Interpretation, Relay Interpretation.

3. Teaching and Tutoring
National professors in this program are highly educated with university degree(s) and at least 2-year teaching experience and are carefully screened and selected. Professors are well-disciplined, helpful and professional in effectively teaching students.
Working Hours
WeekdayTime
Monday:8:00 AM to 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM to 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM to 5:00 PM
Thursday:8:00 AM to 5:00 PM
Friday:8:00 AM to 5:00 PM
Saturday:8:00 AM to 5:00 PM
Sunday:8:00 AM to 5:00 PM
Products & Services
Translation services
Translation services
Translation is in the technical usage, translation is referred to as the process of converting a written message from one language to another. On the following fields: Staff code of conducts, contracts or agreements, regulations, business contracts/formalities, leaflets, flyers and others.
PRICE: $8.00/Page
 Interpretation services
Interpretation services
Interpretation is the process of converting verbal messages produced in one language immediately into another. On the following fields: Police departments, job interviews, training courses, workshops, conferences, companies, hospitals, factories, conferences
PRICE: $65/day
Teaching services
Teaching services
1. We are serving any time you need at your English Centers 2. We are expertise in teaching Khmer to foreigners,( 4 levels of three months course each) 25$ per month.
PRICE: 25$ per month

Verified Business

ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. - company profile is confirmed by company owner / representative person / directory administrator.
Last update: May 2015 - View Status

Frequently Asked Questions for ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.

What is ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s phone number?
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s phone number is: (+855) 016 999 342 / 012 488 598
What is ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s official website?
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s official website is http://www.bunlytranslations.wordpress.com
Where is ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s headquarters?
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s headquarters are in ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia
Who is ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s manager?
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s manager is Mr. Hoeung Bunly
What is location map of ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
To see ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.’s location map click here View MapRelated Companies to ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.


Cambodia Asia Bank

No. 209, Ekareach (St.), next to New Paris Hotel, Preah Sihanouk, Sihanoukville
 Verified  Updated

Cambodia Asia Bank

Near two Lion, Village 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Cambodian Trading B.V.I Co., Ltd.

1 Kakkada (St.), Group 15, Village 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Rajana Association

Ekareach (St.), near Golden Lions, Preah Sihanouk, Sihanoukville

RHAC Clinic

No. 555, Ekareach (St.), Mondul 4 Village, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

OSK Indochina Bank Limited

No. 129, 7 Makara (St.), Village 2, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Noyakong Group

No. 389, Ekareach (St.), Sangkat 3, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Ocean King (Cambodia) Co., Ltd.

Samdach Hun Sen (St.), Village 3, Sangkat 1, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Similiar Page for Your Business?

Make sure everyone can find your business online. Create your dedicated company page on CambodiaYP - it's simply and easy!

List Your Business
BACK TO TOP