ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. - Sihanoukville

5.0 4 Reviews
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
 • Verified
  Listing
 • +11Years
  With Us
Company name
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
Location
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia
View Map
Contact number
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Mobile phone
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Working hours
 • Monday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Tuesday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Wednesday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Thursday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Friday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Saturday: 8:00 AM to 5:00 PM
 • Sunday: 8:00 AM to 5:00 PM
Contact Person Director, HOEUNG Bunly
Company manager Mr. Hoeung Bunly
Establishment year 2010
Employees 16-25
Registration code 417
VAT registration 417
E-mail address
Location map
Company description
1. Translation
Proofreading: After the first step of translation, a specialized language editor proofreads the document for grammar, accuracy and especially the context of understanding. Editing : When our language experts have approved the translation, to layout of product as similar to the original document as possible. Quality Assurance: After the quality assurance process has done by a team comprised of language experts who are professional in finalizing the text, checking for language and format issues.

2. Interpretation
We are capable for individual and organization service: Simultaneous Interpretation- There are three “simultaneous” interpretation methods: Whispered interpretation, Dumb/sound-proof booth, Sight translation, Consecutive Interpretation, Liaison  
Show more Interpretation, Relay Interpretation.

3. Teaching and Tutoring
National professors in this program are highly educated with university degree(s) and at least 2-year teaching experience and are carefully screened and selected. Professors are well-disciplined, helpful and professional in effectively teaching students.
Products & Services (3)
 • Translation servicesTranslation is in the technical usage, translation is referred to as the process of converting a wri...
 • Interpretation services Interpretation is the process of converting verbal messages produced in one language immediately in...
 • Teaching services
  Teaching services
  1. We are serving any time you need at your English Centers 2. We are expertise in teaching Khmer to foreigners,( 4 levels of three months course each) 25$ per month.
  PRICE: 25$ per month

Reviews

4 Reviews
5.0
 
Write a Review
5.0
This company is an excellent service for translation because I got them to translate my court document.
5.0
Its very accurate and professional services with embassy recognized
5.0
Its professional and accurate translation services!!!!
5.0
Its very helpful, professional and accurate services
See All 4 Reviews

Questions & Answers

Have questions? Get answers from ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. or CambodiaYP users. Visitors haven’t asked any questions yet.

Verified Business

The accuracy of the company profile for ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. is validated by the company owner, representative, or directory administrator.
Last update on
Registered with us in
BACK TO TOP