ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. - Sihanoukville

5.0 4 Reviews
Verified
Listing
+10Years
With Us
Company name
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
Location
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia
View Map
Contact number
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Mobile phone
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Working hours
Monday: 8:00 AM to 5:00 PM  See All
Contact Person Director, HOEUNG Bunly
Establishment year 2010
Employees 16-25
Registration code 417
VAT registration 417
Company manager Mr. Hoeung Bunly
E-mail address

Reviews

4 Reviews
5.0
 
Write a Review
5.0
This company is an excellent service for translation because I got them to translate my court document.
5.0
Its very accurate and professional services with embassy recognized
5.0
Its professional and accurate translation services!!!!
5.0
Its very helpful, professional and accurate services
See All 4 Reviews

Questions & Answers

Have questions? Get answers from ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. or CambodiaYP users. Visitors haven’t asked any questions yet.

Company Details

Location map
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia Get Directions
Company description
1. Translation
Proofreading: After the first step of translation, a specialized language editor proofreads the document for grammar, accuracy and especially the context of understanding. Editing : When our language experts have approved the translation, to layout of product as similar to the original document as possible. Quality Assurance: After the quality assurance process has done by a team comprised of language experts who are professional in finalizing the text, checking for language and format issues.

2. Interpretation
We are capable for individual and organization service: Simultaneous Interpretation- There are three “simultaneous” interpretation methods: Whispered interpretation, Dumb/sound-proof booth, Sight translation, Consecutive Interpretation, Liaison Interpretation, Relay Interpretation.

3. Teaching and Tutoring
National professors in this program are highly educated with university degree(s) and at least 2-year teaching experience and are carefully screened and selected. Professors are well-disciplined, helpful and professional in effectively teaching students.
Working hours
WeekdayTime
Monday:8:00 AM to 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM to 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM to 5:00 PM
Thursday:8:00 AM to 5:00 PM
Friday:8:00 AM to 5:00 PM
Saturday:8:00 AM to 5:00 PM
Sunday:8:00 AM to 5:00 PM
Products & Services
Translation services
Translation services
Translation is in the technical usage, translation is referred to as the process of converting a written message from one language to another. On the following fields: Staff code of conducts, contracts or agreements, regulations, business contracts/formalities, leaflets, flyers and others.
PRICE: $8.00/Page
 Interpretation services
Interpretation services
Interpretation is the process of converting verbal messages produced in one language immediately into another. On the following fields: Police departments, job interviews, training courses, workshops, conferences, companies, hospitals, factories, conferences
PRICE: $65/day
Teaching services
Teaching services
1. We are serving any time you need at your English Centers 2. We are expertise in teaching Khmer to foreigners,( 4 levels of three months course each) 25$ per month.
PRICE: 25$ per month

Verified Business

The accuracy of the company profile for ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. is validated by the company owner, representative, or directory administrator.
Last update on May 2015

Similiar Page for Your Business?
Make sure everyone can find your business online. Create your dedicated company page on CambodiaYP - it's simply and easy!

List Your Business
BACK TO TOP