ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.

5.0 4 Reviews
Company name
ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.
Address
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia   View map
Phone
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Mobile phone
(+855) 016 999 342 / 012 488 598
Contact Person
Director, HOEUNG Bunly
Establishment year 2010
Employees 16-25
Registration code 417
VAT registration 417
Company manager Mr. Hoeung Bunly

Reviews

5.0

4 Reviews
Write a Review
5.0
This company is an excellent service for translation because I got them to translate my court document.
Reply
5.0
Its very accurate and professional services with embassy recognized
Reply
5.0
Its professional and accurate translation services!!!!
Reply
5.0
Its very helpful, professional and accurate services
Reply

Questions & Answers

Have questions? Get answers from ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. or CambodiaYP.com users. Visitors haven’t asked any questions yet.
Ask a Question

Company Details

Location map Get Directions
ការិយាល័យកណ្តាល នៅទល់មុខអាហារដ្ឋានចំការស្ពៃ By Cabbage Garden Restaurant, Group20, Village2, Sangkat4, Sihanoukville, Cambodia
Description
1. Translation
Proofreading: After the first step of translation, a specialized language editor proofreads the document for grammar, accuracy and especially the context of understanding. Editing : When our language experts have approved the translation, to layout of product as similar to the original document as possible. Quality Assurance: After the quality assurance process has done by a team comprised of language experts who are professional in finalizing the text, checking for language and format issues.

2. Interpretation
We are capable for individual and organization service: Simultaneous Interpretation- There are three “simultaneous” interpretation methods: Whispered interpretation, Dumb/sound-proof booth, Sight translation, Consecutive Interpretation, Liaison Interpretation, Relay Interpretation.

3. Teaching and Tutoring
National professors in this program are highly educated with university degree(s) and at least 2-year teaching experience and are carefully screened and selected. Professors are well-disciplined, helpful and professional in effectively teaching students.
Working hours
Monday:8:00 AM to 5:00 PM
Tuesday:8:00 AM to 5:00 PM
Wednesday:8:00 AM to 5:00 PM
Thursday:8:00 AM to 5:00 PM
Friday:8:00 AM to 5:00 PM
Saturday:8:00 AM to 5:00 PM
Sunday:8:00 AM to 5:00 PM
Products & Services
Translation services
Translation services
Translation is in the technical usage, translation is referred to as the process of converting a written message from one language to another. On the following fields: Staff code of conducts, contracts or agreements, regulations, business contracts/formalities, leaflets, flyers and others.
 Interpretation services
Interpretation services
Interpretation is the process of converting verbal messages produced in one language immediately into another. On the following fields: Police departments, job interviews, training courses, workshops, conferences, companies, hospitals, factories, conferences
Teaching services
Teaching services
1. We are serving any time you need at your English Centers 2. We are expertise in teaching Khmer to foreigners,( 4 levels of three months course each) 25$ per month.

Verified business

ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd. - company profile is confirmed by company owner / representative person / directory administrator.
Last update: May 2015 - View Status

Update Info
REPORT LISTING

Related Companies to ប៊ុនលី សេវាកម្មបកប្រែ Bunly Translation Services Co., Ltd.


Cambodia Asia Bank

No. 209, Ekareach (St.), next to New Paris Hotel, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Cambodia Asia Bank

Near two Lion, Village 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Cambodian Trading B.V.I Co., Ltd.

1 Kakkada (St.), Group 15, Village 4, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville

Rajana Association

Ekareach (St.), near Golden Lions, Preah Sihanouk, Sihanoukville

RHAC Clinic

No. 555, Ekareach (St.), Mondul 4 Village, Sangkat 4, Preah Sihanouk, Sihanoukville


Back to top